TRENTON

Utovarna rampa MBB1000 na vozilu VOLVO FLL42

»Oznake